ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

ทำเนียบบุคลากร

 

 

banner directory

 

 

 

 

boss personnel64
 จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

 

นางสุพรรษา  คำภาพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

 

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 pucharin personnel64  pongsuk personnel64 sabaiprea personnel64  piyakan personnel64 
 นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   นายพงษ์ศักดิ์ พิมพิลา
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
 นางสะไบแพร เศษสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
      นางปิยกาญจน์ บุยทศ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 sirima personnel64 koson personnel64   akkachai personnel64 supachai personnel64 
      นางสาวสิริมา มูลภา
               เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
      นายโกศล ทวยทน
                เจ้าหน้าที่พัสดุ
     นายเอกชัย ใจแจ้ง
             เลขานุการงานบุคคล
     นายศุภชัย ศรเผือก
            หัวหน้าอาคารสถานที่
kanika personnel64  kusuma personnel64  khunchanok personnel64  
  นางสาวกรรณิการ์ ผิวคำ
             เลขานุการงานวิชาการ
 นางสาวกุสุมา อุ่นแก้ว
                 เจ้าหน้าที่การเงิน
   นางสาวขวัญชนก บึงใกร
             ผู้ช่วยเลขานุการงานบุคคล
   นายปฐม  จันใด
   งานอาคารสถานที่
     suwimon personnel64  
          นางสาวสุวิมุล ป้องกัน
           เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
นายเกียรติพันธุ์ ศรีจันทร์
  งานอาคารสถานที่
      apichaya personnel64
       นางสาวอภิชยาฎ์วามะลุน
      เจ้าหน้าที่ธุรการ