ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

                “ภายในปี 2564 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกาา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ”