ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

2. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

4. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5. ส่งเสริม บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี และเหมาะสมกับการเรียนรู้

6. ส่งเสิรมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน