ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกไม่มีอาคารเรียน  พระครูบวรคณานุศาสน์  เจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน (ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะจังหวัดยโสธร และ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี ตำบลหนองคู  จังหวัดยโสธร) ได้นำภิกษุ  สามเณร  คณะครู-อาจารย์  ชาวบ้านศรีฐาน และ ตำบลกระจาย  ร่วมกันพัฒนา และร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  มีนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1  จำนวน  72 คน มีครู 6 คน ภารโรง 1 คน  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  มีนายสมบัติ  ไชยกันยา  เป็นครูใหญ่คนแรก

          พ.ศ.2527นายสำเร็จ  โพธิวรรณา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2529   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น4)  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  CS  213  จำนวน  1  หลัง  ราคา  2,640,000  บาท  โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  1  หลัง  ราคา  417,250  บาท  โรงฝึกงานเกษตรกรรม  ราคา  417,250  บาท  งบประมาณทำการปรับปรุงบริเวณเพื่อทำถนน  ประปา  สระน้ำ  ไฟฟ้า  จำนวน  665,000  บาท  ได้รับงบประมาณประกอบห้องเรียน  ราคา  495,950  บาท

          พ.ศ.2530   โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

          พ.ศ.2532   นายเสถียร  สาสีมา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2533   โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม (มพชส.)  รุ่นที่  3  มีครู  14  คน นักการภารโรง  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  218  คน

          พ.ศ.2534   เข้าโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียน (สอร.)  มีครู 13 คน  นักการ  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  296  คน

          พ.ศ.2535   ครู  16  คน  นักการ  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  354  คน 

          พ.ศ.2536   ครู  20  คน  นักการ  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  377  คน  มีการจัดทำประตูโรงเรียนโดยเงินบริจาค  56,536  บาท

          พ.ศ.2537   ครู  20  คน  นักการ  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  357  คน

          พ.ศ.2538   ครู  22  คน  นักการ  2  คน  ยาม  1  คน  นักเรียน  330  คน  และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          พ.ศ.2539   โรงเรียนเข้าโครงการ รพชส. รุ่นที่ 5  มีครู 23  คน นักการ 2  คน ยาม 1 คน นักเรียน  343  คน

          พ.ศ.2540    นายพัฒนา  ภิรมย์รื่น  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  มีครู  22  คน   ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักเรียน  386  คน

          พ.ศ.2541   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบกึ่งถาวร  จำนวน 1 หลัง     6  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,200,000  บาท

          พ.ศ.2543   ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดยโสธร  ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ (สนามตะกร้อ  2  คอร์ด)  งบประมาณ  33,000  บาท

          พ.ศ.2544   * โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)  ได้รับงบประมาณดำเนินการ  27,000  บาท

*  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา  3  ยุทธศาสตร์  ได้แก่

                   ยุทธศาสตร์ที่  1การปฏิรูปการเรียนรู้  งบประมาณ  10,000  บาท

                   ยุทธศาสตร์ที่  2  การประกันคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ  9,000  บาท

                   ยุทธศาสตร์ที่  3การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน งบประมาณ  18,000 บาท

*  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

          * โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับการประเมินภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ)

* ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น  ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง เป็นเงิน 1,984,000 บาท * ได้รับงบประมาณปี2546 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่ เป็นเงิน 189,000 บาท

ปีการศึกษา  2550 - ปัจจุบัน  นายอัศนีศักดิ์  ศิริชัย    ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา  2553เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  -  6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  315  คน

          วันทื่ 17เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 นายสายันต์ รวมธรรม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

มีครู  22  คน   ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักเรียน  302คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

spd 20080617133643 b
         

ความหมาย

 • ธรรมจักร  มีคบเพลิง และ รัศมี  19  แฉก
 • อักษร ศ.ก.  เป็นสัญลักษณ์ย่อของโรงเรียน  อยู่กลางธรรมจักร
 • ใต้ธรรมจักรเป็นคติธรรมประจำโรงเรียน  คำว่า “วิชฺชา  วรํธนํโหติ” หมายความว่า

“วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ”

 • ด้านล่างเป็นชื่อของโรงเรียน

คติธรรมประจำโรงเรียน

                                                วิชฺชา  วรํธนํ  โหติ

                                      หมายความว่า  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

คำขวัญโรงเรียน

                                      “ความรู้ดี   การงานดี  มีคุณธรรม”

คำขวัญของครู – อาจารย์

                                      “ประพฤติชอบ  รักษาวินัย  ใฝ่รู้  มุ่งสู่ความสำเร็จ”

คำขวัญของนักเรียน

                                      “ประพฤติชอบ  มีวินัย  ใฝ่ความรู้  มุ่งสู่อนาคต”

สีประจำโรงเรียน

                                      น้ำเงิน   -   ขาว

          ความหมาย      สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความสะอาด  ความเป็นผู้ดี

                             สีขาว      หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความมีคุณธรรม  ความมีระเบียบวินัย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 • พระพุทธรูปปางลีลา   ความสูง 
 •       โทรศัพท์        0-4558-2172 

เว็บไซต์ www.skss.ac.th
อีเมล์
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพลงประจำสถาบัน

 1. มาร์ชศรีฐานกระจายศึกษา
 2. น้ำเงิน – ขาว รำลึก
 3. อำลา น้ำเงิน – ขาว
 4. ศ.ก. สัมพันธ์ 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 1. อาคารเรียนแบบ  208 ก  1  หลัง  จำนวน  8  ห้อง
 2. อาคารเรียน  CS  213 A  1  หลัง  จำนวน  11  ห้อง
 3. อาคารฝึกงาน  3  หลัง
 • โรงฝึกงาน  102/27                          จำนวน  1  หลัง
 • โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  มพช. 2        จำนวน  1  หลัง
 • อาคารเกษตร  เอ  มพช. 2                   จำนวน  1  หลัง
 • อาคารเรียนชั่วคราวแบบกึ่งถาวร             จำนวน  1  หลัง
 1. บ้านพักครู  202 ก  3  หลัง
 2. บ้านพักภารโรง       2  หลัง
 3. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
 • ห้องน้ำนักเรียนชาย        1  หลัง  6  ที่
 • ห้องน้ำนักเรียนหญิง       1  หลัง  6  ที่
 1. โรงอาหาร   จำนวน  1  หลัง
 2. หอถังประปา
 • หอถังประปาสูง  12  เมตร         จำนวน  1  ถัง

(สูบน้ำจากบ่อบาดาล ของกรมโยธาธิการ  1บ่อ)

 • หอถังประปาระบบกรองน้ำ         จำนวน  1  ถัง

(สูบน้ำจากบ่อบาดาล ของกรมโยธาธิการ  1บ่อ)

 1. ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33                      จำนวน  4  ชุด
 2. สนามกีฬา
 • สนามฟุตบอล              1  สนาม         สนามบาสเกตบอล         1  สนาม
 • สนามวอลเลย์บอล         1  สนาม         สนามตะกร้อ               2  สนาม

11.  สระน้ำ  ขนาด2060  เมตร                   1  สระ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

          1.  นายสมบัติ  ไชยกันยา          ครูใหญ่  -  อาจารย์ใหญ่            2524 - 2527

          2.  นายสำเร็จ  โพธิวรรณา         อาจารย์ใหญ่                           2527 - 2532

          3.  นายเสถียร  สาสีมา              อาจารย์ใหญ่                           2532 - 2539

     4.  นายพัฒนา  ภิรมย์รื่น            อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการ       2539 - 2547
     5.  นายวิทยาเพชรไกร              ผู้อำนวยการ                           2547 - 2548
     6. นายดิเรก พราวศรี                 ผู้อำนวยการ                           2548 - 2550
     7. นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย              ผู้อำนวยการ                            2550 - 2554

     8. นายสายันต์  รวมธรรม            ผู้อำนวยการ                           2554 - 2558

          9. นายมนตรี  แจ่มศรี                 ผู้อำนวยการ                           2558 - 2561

         10. จ่าสิบเอกมานพ  ่ชื่นตา          ผู้อำนวยการ                            2561 - ปัจจุบัน


ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ณ วันที่ 16  พฤษภาคม2555

 

ที่                  ชื่อ - สกุล                           ตำแหน่ง                     วุฒิการศึกษา                      วิชาเอก                     
จ่าสิบเอกมานพ  ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียน กษ.ม  การบิรการการศึกษา
 2  นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา ครู / ชำนาญการพิเศษ   ศษ.บ. คณิตศาสตร์
3 นายศุภชัย  ไชยงาม ครู/ ชำนาญการพิเศษ  ค.บ. เกษตร
4 นางสิริญา  มิ่งขวัญ ครู/ ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน
5 นางปิยกาญจน์  บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน
6 นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ ครู/ ชำนาญการพิเศษ รม.  รัฐศาสตร์
7 นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กศ.ม. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
8 นายศุภชัย  ศรเผือก ครู/ ชำนาญการ  ศบ. ปฏิมากรรม
9 นางสาวอารี  นาบง คร/ ชำนาญการ  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
10 นายเอกชัย  ใจแจ้ง ครู คศ.1 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 นายโกศล  ทวยทน ครู คศ.1  วท.บ. ฟิสิกส์
12  นางสาวกรรณิการ์  ผิวคำ พนักงานราชการ   คบ.  ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวรุ่งธิวา  บุญสอน ครูขาดแคลนขั้นวิกฤษ ศษ.บ. พลศึกษา
14 นายกิจเมธี  บุญมา ครูอัตราจ้าง คบ. สังคมศึกษา
15 นางสาวสินีนาฏ  พลเหตุ ครูอัตราจ้าง คบ. ภาษาอังกฤษ
16 นายธนบวร  ศรเผือก ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. ดนตรีสากล
17 นางสาวอภิชญาฏ์  วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการ ศศ.บ. รัฐศาสตร์