อบรมSTEM_Education

IMG 0144

               24  กันยายน  2559  โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาได้รับเกียรติจาก  ดร.อภิสิทธิ์  ธงชัย  (ดร.แมน) ผู้ชำนาญศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ  สสวท.  และผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรม  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  ม.อุบบลราชธานี  มาอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM แก่บุคลากรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง  2 ท่าน  เป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสดีๆ ให้ แก่พวกเรา  ซึ่งพวกเราจะสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูก ๆ  ศ.ก.  ต่อไป...