ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

วันวชิราวุธ

 

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (และวันประถมศึกษาแห่งชาติ)
วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี แม้ว่าภายหลังได้มีหลักฐานว่า วันสวรรคตแท้จริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ทำเนียบบุคลากร

 

 

banner directory

 

 

 

 

korakod direct
 นายกรกต คงทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

supansa subdirect

 

นางสุพรรษา  คำภาพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

 

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 pucharin personnel64  pongsuk personnel64 sabaiprea personnel64  piyakan personnel64 
 นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   นายพงษ์ศักดิ์ พิมพิลา
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
 นางสะไบแพร เศษสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
      นางปิยกาญจน์ บุยทศ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 sirima personnel64 koson personnel64  tidapon subdirect  supachai personnel64 
      นางสาวสิริมา มูลภา
               เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
      นายโกศล ทวยทน
                เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธิกาภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว

                เจ้าหน้าที่งานบุคคล

        นายศุภชัย ศรเผือก

             หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

kanika personnel64  kusuma personnel64  khunchanok personnel64  
  นางสาวกรรณิการ์ ผิวคำ
             เลขานุการงานวิชาการ
 นางสาวกุสุมา อุ่นแก้ว
                 เจ้าหน้าที่การเงิน
   นางสาวขวัญชนก บึงใกร
             ผู้ช่วยเลขานุการงานบุคคล
   นายปฐม  จันใด
   งานอาคารสถานที่
       
   
       
     

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

banner history

  

 ลำดับ  ภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ระยะเวลา 
 1 sombut direct  นายสมบัติ  ไชยกันยา  ครูใหญ่  -  อาจารย์ใหญ่  2524 - 2527
2  sumret direct  ดร.สำเร็จ  โพธิวรรณา  อาจารย์ใหญ่  2527 - 2532
 3  satian direct  นายเสถียร  สาสีมา  อาจารย์ใหญ่  2532 - 2539
 4  puttana direct นายพัฒนา  ภิรมย์รื่น อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการ 2539 - 2547
 wittaya direct นายวิทยา  เพชรไกร ผู้อำนวยการ 2547 - 2548
 direk direct นายดิเรก พราวศรี ผู้อำนวยการ 2548 - 2550
 assaneesuk direct นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการ 2550 - 2554
 chutchaphon direct นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการ 2554 - 2558
 montree direct ดร.มนตรี  แจ่มศรี ผู้อำนวยการ

2558 - 2561

  manop จ่าสิบเอกมานพ  ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-ปัจจุบัน

พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

2. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

4. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5. ส่งเสริม บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี และเหมาะสมกับการเรียนรู้

6. ส่งเสิรมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

                “ภายในปี 2564 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกาา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ”