ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

อบรมSTEM_Education

IMG 0144

               24  กันยายน  2559  โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาได้รับเกียรติจาก  ดร.อภิสิทธิ์  ธงชัย  (ดร.แมน) ผู้ชำนาญศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ  สสวท.  และผศ.ดร.สุระ  วุฒิพรม  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  ม.อุบบลราชธานี  มาอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM แก่บุคลากรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา  ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง  2 ท่าน  เป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสดีๆ ให้ แก่พวกเรา  ซึ่งพวกเราจะสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูก ๆ  ศ.ก.  ต่อไป...

 

ผอกรกต

>>>>ข่าวอื่น  ที่น่าสนใจ...

Open_House

Open_House

28 กุมภาพันธ์ 2560
Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

Pre-Onetม.3,ม.6 ครั้้งที่ 1

23 พฤศจิกายน 2559
สอบธรรมสนามหลวง

สอบธรรมสนามหลวง

21 พฤศจิกายน 2559