วันครู ปี 2559

IMG 9858

                16 ม.ค. 59  กิจกรรมวันครู  ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุม อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร