ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร, คติธรรมประจำโรงเรียน : วิชฺชา วรํธนํโหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ, คำขวัญโรงเรียน : “ความรู้ดี การงานดี มีคุณธรรม”, คำขวัญของนักเรียน : “ประพฤติชอบ มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อนาคต”, สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - ขาว ...

วันวชิราวุธ

 

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (และวันประถมศึกษาแห่งชาติ)
วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี แม้ว่าภายหลังได้มีหลักฐานว่า วันสวรรคตแท้จริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ทำเนียบผู้บริหาร

banner history

  

 ลำดับ  ภาพ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ระยะเวลา 
 1 sombut direct  นายสมบัติ  ไชยกันยา  ครูใหญ่  -  อาจารย์ใหญ่  2524 - 2527
2  sumret direct  ดร.สำเร็จ  โพธิวรรณา  อาจารย์ใหญ่  2527 - 2532
 3  satian direct  นายเสถียร  สาสีมา  อาจารย์ใหญ่  2532 - 2539
 4  puttana direct นายพัฒนา  ภิรมย์รื่น อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการ 2539 - 2547
 wittaya direct นายวิทยา  เพชรไกร ผู้อำนวยการ 2547 - 2548
 direk direct นายดิเรก พราวศรี ผู้อำนวยการ 2548 - 2550
 assaneesuk direct นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการ 2550 - 2554
 chutchaphon direct นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการ 2554 - 2558
 montree direct ดร.มนตรี  แจ่มศรี ผู้อำนวยการ

2558 - 2561

  manop จ่าสิบเอกมานพ  ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-ปัจจุบัน

พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

2. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

4. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5. ส่งเสริม บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี และเหมาะสมกับการเรียนรู้

6. ส่งเสิรมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

                “ภายในปี 2564 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกาา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ”